Kuinka valita itselle sopiva lainan korko ja lyhennystapa?

Korko on yksi lainamaailman puhutuimmista asioista, sillä se on keskeisessä roolissa lainan kokonaishinnan muodostumisessa. Vaikka korko on kaikkien huulilla, voivat monelle sen todellinen merkitys ja eri korkotyyppien erot olla hämärän peitossa.

Syyskuussa 2019 astui voimaan uusi laki, joka toi yksityishenkilöiden lainoihin 20% korkokaton. Uuden lain myötä lainan vuosittaiset kulut eivät saa myöskään ylittää 150€. Uusi laki kattaa kaikki yksityishenkilöiden lainat summasta riippumatta. Uusi laki ei kuitenkaan päde ennen lakiuudistusta otettuihin luottoihin ja lainoihin, minkä vuoksi vanhat lainat on syytä kilpailuttaa etenkin silloin, kun korkoprosentti ylittää nykylaissa sallitun rajan.

Lainan korkoasioiden avaintermit

Ei ole aivan sama, millaisen koron ja lainaehdot itselleen valitsee. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa asioista selvää ja ymmärtää, millaisia asioita korkojen suhteen kannattaa huomioida. Voit säästää ja tehostaa omaa talouttasi olemalla tietoinen lainoihin liittyvästä sanastosta sekä eri korkotyyppien ja lyhennystapojen eroista.

Lainaehdoissa on myös muita asioita, jotka huomioimalla on mahdollista tehdä arjen säästöjä. Valitsemasi lainan lyhennystapa vaikuttaa mm. lainan kokonaiskustannuksiin, minkä lisäksi sillä on vaikutusta lainan takaisinmaksuaikatauluun. Alla avattuna muutamia lainan koron avaintermejä, joihin törmäät kaikissa lainavaihtoehdoissa:

  • Lainanlyhennys on kuukausittain maksamasi summa, jolla lyhennät lainaa. Lainanlyhennys koostuu itse lyhennyksestä ja koroista.
     
  • Viitekorko tarkoittaa lainan hintaa. Tämä on se summa, jonka pankki veloittaa sinulta “vuokraa” antaessaan lainan verran pääomaa käyttöösi. Viitekorosta puhuttaessa olet saattanut kuulla termeistä euribor tai prime-korkoEuribor on euromaiden yhteinen viitekorko, jota moni pankki hyödyntää lainoissaan. Suurimmalla osalla pankeista on myös oma prime-korko, jonka muutoksista pankin hallinto päättää. Usein lainan viitekoroksi ehdotetaan jompaakumpaa näistä vaihtoehdoista. Viitekorko tarkistetaan yleensä puolen vuoden tai vuoden välein.
     
  • Marginaalikorko on pankin yksilöllisesti määrittelemä korko, joka lasketaan viitekoron päälle. Marginaalikorko on se lainan osa, jolla pankki pyrkii tekemään lainastasi voittoa. Tämä toimii pankille myös tapana pienentää lainasta aiheutuvaa riskiä, minkä vuoksi se määräytyy yksilöllisesti asiakkaan maksukyvyn mukaan. Mitä parempi taloushistoria ja maksukyky sinulla on, sitä pienempi marginaalikorko on yleensä mahdollista neuvotella.
     
  • Kiinteäkorkoinen laina on sellainen, jossa korko pysyy aina samana koko laina-ajan, riippumatta korkokannan muutoksista. Hyvä puoli tässä on se, että lainasi korko pysyy samana, vaikka yleinen korkotaso nousisi. Toisaalta kiinteäkorkoisiin lainoihin myönnettävä korko on usein vallitsevaa korkotasoa korkeampi, jolloin lainasi saattaa tulla viitekorkoista lainaa kalliimmaksi, mikäli yleisessä korkotasossa ei tapahdu suuria muutoksia.

Annuiteetti – kun haluat tietää tarkan maksuaikataulun

Annuiteettilaina tunnetaan myös tasaeräisenä lainana. Tässä lainamallissa kaikki maksuerät ovat yhtä suuria ja takaisinmaksuaika on määritelty päivän tarkkuudella. Viitekorko tarkistetaan lainasopimuksen mukaisesti, minkä jälkeen maksuerät lasketaan tarvittaessa uudelleen. Laina-aika pysyy aina samana, mutta maksuerä voi joko nousta tai laskea koron muutoksista riippuen.

Koron määrä on tässä lyhennystavassa jokaisessa lainanlyhennyksessä eri. Aluksi korkojen osuus on suurempi, mutta pienenee sitä mukaa, kun lainasumma vähenee maksujen myötä. Annuiteettilaina sopii tilanteeseen, jossa lainan takaisinmaksun aikataulut halutaan tietää hyvin tarkkaan. Tässä lainatyypissä on syytä laskea korkojen nousun vaikutus maksukykyyn, sillä korkojen muutokset vaikuttavat olennaisesti kuukausittaiseen maksuerään.

Tasalyhennys – kun tahdot aloittaa lainanmaksun tehokkaasti

Tasalyhennys sopii hyvin tilanteisiin, joissa lainan lyhentäminen halutaan aloittaa jo heti alusta saakka tehokkaasti. Tässä mallissa lainasta lyhennettävä summa pysyy kuukausittain samana, mutta korkojen osuus pienenee sitä mukaa, kun lainasumma laskee. Tässä on se etu, että mitä enemmän lainaa lyhentää, sitä vähemmän kuukausittaisen lainanlyhennyksen kokonaissumma on.

Korkojen muutokset voivat vaikuttaa kuukausittaiseen lainanlyhennyksen kokonaissummaan. Korko tarkistetaan sopimuksen mukaan, ja korkoprosentin muutokset joko nostavat tai laskevat kuukausittaisen koron summaa. Pitkällä tähtäimellä kuukausittainen lyhennyksen kokonaissumma kuitenkin kevenee, kun lainan kokonaissumma pienenee.

Kiinteä tasaerä – kun tahdot tietää tarkan kuukausisumman etukäteen

Kiinteä tasaerä eroaa hieman kahdesta edellisestä lainamallista. Tässä korkojen vaihtelu ei vaikuta kuukausittaisen lainanlyhennyksen summaan, vaan laina-aikaan. Korkojen muuttuessa kuukausierä pysyy siis samana, mutta laina-aika voi pidentyä tai lyhentyä sen mukaan, ovatko korot nousseet vai laskeneet. Kiinteän tasaerän lainassa kaikki maksuerät ovat yhtä suuria.

Tämä laina sopii hyvin elämäntilanteeseen, jossa kuukausibudjetti on tiukka, eikä varaa lainanlyhennysten summan muuttumiseen ole. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että mikäli korot nousevat paljon, voidaan joutua tilanteeseen, jossa lyhennyksillä maksetaan pelkkiä korkoja ja laina-aika pitenee kohtuuttomasti. Mikäli sovittu maksuerä ei riitä kattamaan korkojen kuluja, voi pankki vaatia maksuerän korottamista kattamaan vähintään korkojen kulut.

Mikäli valitset siis annuiteettilainan tai tasalyhennyksen, vaikuttaa viitekoron muutos kuukausittaisen lainanlyhennyksen summaan joko nostavasti tai laskevasti. Laina-aika pysyy näissä kahdessa vaihtoehdossa aina samana. Tasaeränä maksettavassa lainassa lainanlyhennyksen summa pysyy puolestaan samana, mutta lainanmaksuaika pitenee koron noustessa. Se, kuinka usein korkoja tarkistetaan, riippuu tekemästäsi lainasopimuksesta.

Todellinen vuosikorko antaa kuvan lainan kokonaiskustannuksista

Kuukausittaisen lainanlyhennyksen lisäksi lainaa harkitessa on syytä kiinnittää huomiota lainan todelliseen vuosikorkoon. Tällä tarkoitetaan kokonaissummaa lainan kuluista ja koroista eli käytännössä sitä, kuinka paljon laina todellisuudessa kustantaa sinulle vuositasolla. Tähän lasketaan viitekoron ja marginaalikoron lisäksi mm. lainanhoidolliset kulut, aloitusmaksut ja muut lainan kustannukset.

Eri lainanlyhennysmallien suurin ero on siinä, kuinka maksuerät käyttäytyvät silloin, kun korko muuttuu. Kaikissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, eikä sen vuoksi ole yhtä suositusta, joka sopisi kaikkiin elämäntilanteisiin. Lainojen korkovaihtoehtoja ja takaisinmaksutapoja onkin hyvä vertailla, jonka jälkeen on helppo valita juuri omaan elämäntilanteeseen ja maksukykyyn sopiva vaihtoehto.

Lue blogistamme, millaisia hyötyjä lainojen yhdistämisellä on lainan korkoon. Lue myös, millaisia eri luottotyyppejä on olemassa ja mitkä niiden hyvät ja huonot puolet ovat!

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: