Naiset, miehet ja erilainen rahankäyttö?

Kesän jäljiltä ja syksyn edellä monet varmasti miettivät tapojaan käyttää rahaa ja omaa suhdettaan rahaan. Mutta miten sukupuoli vaikuttaa rahankäyttöön, jos vaikuttaa? 

Joskus sanotaan, että miehet ovat Marsista ja naiset Venuksesta. Mutta ovatko sukupuolet eri planeetoilta myös raha-asioissa? Monilla tästä on varmasti omat havaintonsa arjen kokemusten kautta, mutta eroja sukupuolten välillä talousasioissa on toki ajansaatossa käsitelty myös tutkimuksissa ja kirjallisuudessa.

Suomessa aihetta on käsitellyt esimerkiksi Leila Simonen kirjassaan “Naiset ja raha” muutaman vuoden takaa. Helsingin Sanomien haastattelussa kirjoittaja kuvailee miesten ja naisten eroja raha-asioissa esimerkiksi niin, että perheessä numeroiden asiantuntijan rooli on yhä edelleen useammin miehellä, myös raha- ja talousasiat sisältäen. Naiset siis kääntyvät talousasioissa melko yleisesti puolison tai oman isänsä oletetun asiantuntemuksen puoleen, kertoo Simonen. 

Vaikka miesten on perinteisesti oletettu viihtyvän paremmin numeroiden parissa, ovat esimerkiksi taloushallinnon tehtävät ERTON selvityksen mukaan kuitenkin selvästi naisvaltaisia. Millintarkka työskentely debettien ja kredittien parissa ei kuitenkaan aina tarkoita, että hallitsisi myös henkilökohtaisen talouden muuttuvat kiemurat aina täydellisesti.

Miehet ovat toistaiseksi harrastuneempia raha-asioissa 

Vaikka jako voi kuulostaa hieman vanhanaikaiselta, kerrotaan Naiset ja raha-kirjassa miesten suhtautumisen rahaan olevan usein rationaalista ja pitkäjänteistä, kun taas naisten suhdetta raha-asioihin on leimannut useammin häpeä ja epävarmuus.  

Simosen kirjan mukaan sukupuolten välillä on yleisellä tasolla eroja siinä, mihin ja miten rahaa käytetään. Naisten todetaan käyttävän rahaa herkemmin kuluttamiseen, niin ettei jokaista yksittäistä ostosta punnita tarkasti ajan kanssa. Miehet taas näkevät rahankäyttönsä olevan harkitumpaa, niin että käytetyllä rahalla on aina joku hyödyllinen ja välttämätön kohde.   

Jokaisen oma suhde rahaan kehittyy tietysti pitkälti omien kokemusten kautta, sukupuolesta riippumatta. Oman talouden hallintaa ei ole juuri kouluissa opetettu, joten arjen talouden lainalaisuuksien omaksuminen riippuu aina lopulta omasta kiinnostuksesta raha-asioihin. Aktiivinen, aikaa ja paneutumista vaativa harrastuneisuus raha-asioissa on tavannut olla harvinaista etenkin nuorilla naisilla. Ainakin toistaiseksi miehet ovat olleet esimerkiksi innokkaampia sijoittamaan osakkeisiin.

Joillekin tunneasia, joillekin peliä 

Yksi selitys tälle voi olla se, että riskit ja pelinomaisuus kiehtovat Naiset ja raha-kirjan mukaan miehiä myös raha-asioissa. Tässä aiemmassa blogikirjoituksessamme olemme käsittelleet miesten ja naisten eroja säästämistottumuksissa. 

Jos riskinotto on miehille yleisempää myös raha-asioissa, on vastaavasti naisilla taas usein emotionaalinen suhde myös rahankäyttöön. Kuluttaminen on usein intuitiivista eikä rahankäytön vaikutuksia omaan taloudeen arvioida aina niin tarkasti, arvelee Leila Simonen HS:n haastattelussa. Hän kuvailee myös, että miehet suhtauvat rahaan useammin pelimerkkien lailla – merkkejä on rajallinen määrä ja niillä pelaamisesta odotetaan saatavan jotain hyötyä.       

Luonnollisesti miesten ja naisten suhtautumisessa rahankäyttöön ei ole yhtä mustavalkoista totuutta. Naisilla on usein varovaisempi suhtautuminen rahaan, kun taas miehille on yleisempää nähdä raha uusiutuvana luonnonvarana. Business Insider-lehden mukaan taloudellisista vaikeina aikoina miehet ja naiset myös leikkaavat menojaan eri tavalla. Naisille on tyypillistä leikata menojaan laaja-alaisesti kulutuksen kaikilta osa-alueilta, mutta miehillä on useammin menoeriä joista ei tingitä edes tiukentuneessa rahatilanteessa. 

Saatat olla myös kiinnostunut näistä

Sorry, there are errors on the page: